ប្ដូរ​ស្បែក​ថ្មី

March 31, 2006

ដោយ​សារ​តែ​មាន​បញ្ហា​បន្តិចបន្តួច​ជាមួយ​នឹង​ស្បែក​បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្បែក​ថ្មី​សម្រាប់​កំណត់ហេតុ​ខ្ញុំ​ហើយ ។ អា​ថ្មី​រាង​ច្បាស់​ជាង ហើយ​មើល​ទៅ​ឥត​ដាច់​ដៃ​ដាច់​ជើង​ទៀត ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: