ម៉ៃឃើល ស៊ូម៉ាឃើ ! អាច​ទៅ​រួច​ទេ​មើល​ទៅ !

March 30, 2006

ស៊ូម៉ាឃើ
បើ​រាប់​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០០៤ ទៅ​ក្រោយ​វិញ មិន​បាច់​និយាយ​ទេ គឺ​គាត់​ម៉ៅ​ដាច់ ៧ ឆ្នាំ​អា​ជើង​ឯក Formula1 ស្អី​គេ​ហ្នឹង ។ តែ​សុំ​ទោស​ចុះ ឆ្នាំ ២០០៥ អាឡុងសូ សូម​ម្ដង​ហើយ ។ ខ្ញុំ​នៅ​ចាំ​បាន​ថា ឆ្នាំ ២០០៥ ហ្វើណាន់ដូ អាឡុងសូ ជាប់​លេខ១ មាន ១៣៣ពិន្ទុ ។ លេខ២ បាន​ទៅ​លើ គីមី រ៉ៃកូណិន មាន ១១២ពិន្ទុ ។ ឯ​លោក​បង​ស៊ូម៉ាឃើ បាន​លេខ៣ មាន ៦២ពិន្ទុ ។
សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០០៦ វិញ F1 ប្រណាំង​បាន​ពីរ​ទីលាន​ហើយ​គឺ​បារ៉ែន និង ម៉ាឡេស៊ី ។ នៅ​បារ៉ែន អាឡុងសូ ជាប់​លេខ១ ស៊ូម៉ាឃើ ជាប់​លេខ២ ហើយ​រ៉ៃកូណិន ជាប់​លេខ៣ ។ នៅ​ម៉ាឡេ​វិញ អាឡុងសូ ជាប់​លេខ​១​ទៀត ខណៈ​ដែល​ស៊ូម៉ាឃើ​ជាប់​លេខ៦ ឯណោះ ។ ចាំមើល​មើ ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​២ មេសា​ហ្នឹង នរណា​ខ្លាំង​នៅ​អូស្ត្រាលី ។ បន្ត​ផ្ទាល់​ប៉ុស្តិ៍ Starsport ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ (ម៉ោង​នៅ​ភ្នំពេញ) ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: