ភ្លេច​ជម្រាប

March 25, 2006

linux.gif
រវល់​តែ​អួត ភ្លេច​ប្រាប់​ឲ្យ​ឈឹង​ថា កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ខ្ញុំ​លើក​យក​មក​និយាយ​នៅ​ទីនេះ គឺ​ដំណើរការ​តែ​ក្នុង​លីនុច​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​អាច​មាន​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន​ដែរ ដែល​នឹង​អាច​ដំណើរការ​ទាំង​លើ​លីនុច និង វ៉ីនដូ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: