ស៊ូស៊ីលីនុច ១០.១ បេតា ៨

March 24, 2006

ទើប​តែ​បាន​ទាញយក​ស៊ូស៊ីលីនុច​កំណែ ១០.១ បេតា ៨ (បេតា​ចុងក្រោយ) ហើយ​កំពុង​តែ​ញាប់ដៃញាប់ជើង​សាកល្បង​ដំឡើង ។ ចង់​ដឹង​ថា ភាសាខ្មែរ​ដំណើរការ​បាន​ស្រួលបួល​នឹង​គេ​ឬ​នៅ ក្នុង​ស៊ូស៊ី​ហ្នឹង ។ ចាំ​ពេល​ដំឡើង​រួច ស៊ឹម​យក​រូបភាព​ខ្លះ​មក​អួត ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: