បាន​មួយ​ដែរ​ហើយ !

March 24, 2006

ទើប​តែ​ឆ្លៀត​បង្កើត​បាន​កំណត់ហេតុ​លើ​បណ្ដាញ​មួយ​នឹង​គេ តែ​ចំណុច​ប្រទាក់​វា នៅ​មិន​ទាន់​បង្ហាញ​ជា​ភាសាខ្មែរ​នៅ​ឡើយ ។ ឮ​ថា e-khmer បាន​បកប្រែ wordpress រួច​ហើយ ចាំ​សួរ​គាត់​មើល​ថា​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: